Nieuw pensioen, groter risico

Het Nederlandse werkgeverspensioen gaat op de schop. Hoe dat nieuwe pensioen er precies uit komt te zien, is echter nog onzeker. Er wordt nog volop gediscussieerd in en rond Den Haag. Zeker is wel dat wij als werknemer en consument meer risico gaan dragen.

Radar bekijkt de voorstellen voor een nieuw stelsel en probeert inzicht te geven in de risico’s die we gaan lopen. Die variëren namelijk nogal.

Bekijk hier een video met uitleg over het nominaal pensioen en het reëel ambitiepensioen

Lopen we het risico dat een pensioen door gebrek aan inflatie totaal wordt uitgehold? Krijgen we een pensioen waarvan de hoogte niet vast staat en dat elk jaar kan wisselen? Gaan we voor een combinatie of toch voor een totaal individueel stelsel?

Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende opties die in de uitzending aan de orde komen.

De hervorming van het pensioenstelsel is nodig, omdat mede door de gestegen levensverwachting en de economische crisis de pensioenfondsen in de problemen zijn geraakt. Er is te veel pensioen beloofd en er zit niet genoeg in kas om die belofte waar te maken. In de uitzending van 26 augustus is dit uitgebreid behandeld.

Politiek proces

Er wordt in Den Haag al langer nagedacht over de problemen met ons huidige pensioenstelsel. In 2010 hebben de sociale partners (de werkgevers en de vakbonden) een Pensioenakkoord gesloten waar in staat dat ons huidige stelsel moet verbeteren.

Er moet namelijk meer ruimte komen voor de fondsen om financiële schokken op te vangen. Nu is het zo dat de fondsen een groot deel van hun kapitaal veilig moeten beleggen, omdat zij de toegezegde pensioenen moeten uitbetalen.

Ze moeten de belofte waarmaken en kunnen daarom niet risicovol beleggen. Komt er een schok op de beurs, dan kan deze niet opgevangen worden door het fonds zelf en dan moeten de pensioenen worden verlaagd. Er moet dus meer ruimte zijn voor het fonds om buffers aan te leggen.

Fondsen moeten meer speling krijgen. De staatssecretaris van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor het pensioendossier, heeft deze opdracht van de sociale partners verwerkt in een wetsvoorstel. Dit voorstel zit nu in de consultatiefase.

Dat betekent dat alle partijen die betrokken zijn bij het pensioen er op- of aanmerkingen op mogen hebben. Die mogen ze indienen en mogelijk neemt de staatssecretaris deze mee in het uiteindelijke wetsontwerp. Radar bekijkt in deze uitzending niet alleen het voorstel van de staatssecretaris, maar belicht ook voorstellen uit het veld.

Als alles volgens plan verloopt dan ontvangt de Tweede Kamer voor de kerst een wetsvoorstel en kan daar de discussie losbarsten. Voordat de nieuwe wet een feit is, zal deze ook nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Het streven is om de wet per januari 2015 in te laten gaan.

Het is goed om te weten dat binnen het pensioendossier vertragingen aan de orde van de dag zijn. Veel deskundigen verwachten dat de wet niet op 1 januari 2015 van kracht zal worden.

Forumreacties

10
  • Door Radar

We staan aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming in de Nederlandse geschiedenis. Dat betekent dat het pensioen voor de meeste Nederlanders binnen afzienbare tijd ingrijpend gaat veranderen. De plannen van staatssecretaris Klijnsma zetten werknemers voor het blok: wil je een onzeker pensioen dat hoog zou kunnen zijn maar waarbij risicovol belegd wordt, of wil je een gegarandeerd pensioen waarvan je op voorhand weet dat het laag gaat uitvallen? Hoe kijken fondsen en werknemers hier tegenaan? We leggen ons oor te luisteren bij verschillende partijen, en bekijken of er ook nog andere vormen van pensioen mogelijk zijn. Maandag 2 september in Radar, om 20:30 bij de TROS op Nederland 1

  • Door tom48

Mijn pensioen is een zogenaamd TOP pensioen van de PME, dat houdt in dat de opbouw van mijn pensioen stopt bij 62 jaar, dit geldt voor alle deelnemers die geboren zijn voor 1950, dus geen indexering, korting van 5,1 % en 3 jaar geen pensioenopbouw, daar heb ik niets over gehoord in de uitzending.

  • Door Arnoud

Wet invoering reële ambitieovereenkomst voor collectieve Pensioenen. Uw visie en inbreng over hoe in de toekomst pensioenenovereenkomsten geregeld moeten worden kan u kenbaar maken op de site van de overheid gesloten op 6 september 2013. Reacties zijn zichtbaar op: http://www.internetconsultatie.nl/ambitieovereenkomst/reacties. Belangrijke verschillen tussen nominaal a) een pensioencontract versus reëel b) pensioencontract zijn: a) Maandelijks bijna voorspelbare pensioenuitkering met minder kans tot indexeren b) Pensioenuitkering gaat meebewegen met de effecten beurzen met meer kans tot indexeren *) Helaas is niet in meegenomen het uitgangspunt van de kostendekkende pensioenpremies voor het bepalen van de hoogte voor de pensioenuitkering. Op kostendekkende pensioenpremie http://www.vdab-talent.nl/Kostendekkend/Kostendekkend-Pensioenpremie-Overzicht.pdf kan u overzichtelijk zien de overeenkomst tussen pensioenopbouwpercentage en pensioenpremie. Ook uw opleidingsniveau is verdisconteerd met de daaraan gekoppelde levensverwachting na het bereiken van de aanvangsleeftijd van 65 jaar. Doel van de regeling reëel pensioencontract *) geformuleerd in het wetsontwerp. Dit voorontwerp van wet maakt de invoering van een nieuw, reëel pensioencontract mogelijk, waarbij schokken op financiële markten en wijzigingen in de levensverwachting onvoorwaardelijk doch geleidelijk in de aanspraken kunnen doorwerken. Hiervoor worden automatische aanpassingsmechanismes toegepast. In het licht van de invoering van een nieuw pensioencontract wordt ook mogelijk gemaakt om reeds opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten onder te brengen bij een nieuw contract, ook wel aangeduid als het invaren van bestaande rechten. Daarnaast wordt voor het bestaande, nominale pensioencontract het financieel toetsingskader verbeterd. Voor deze contracten blijven de herstelplansystematiek en de zekerheidsmaatstaf van 97,5% leidend. *) Bij het tot stand komen van het pensioenakkoord 2011 tussen FNV en VNO-NCW werd dit door FNV Bondgenoten aangegeven met de slogan “Casinopensioen”. Het woord reëel pensioencontract heeft een belevingsprobleem. Mede omdat de pensioenuitkeringen afhankelijk gaan worden van de resultaten op de effectenbeurzen. Pensioenen kunnen dus sneller omhoog dan wel omlaag gaan. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst! http://www.vdab-talent.nl/Pers/Pensioenverlaging-door-Wetsontwerp-2e-Kamer-27-juni-2013.pdf