Waterschapsverkiezingen: op wie moet je stemmen als je funderingsschade hebt?

fotor_2023-3-13_10_54_36.png

Bijna een miljoen huizen in Nederland hebben of krijgen in de toekomst te maken met funderingsschade. Dat zijn één op de acht huizen. Maar funderingsschade staat niet hoog op de agenda bij de waterschapsverkiezingen, blijkt uit onderzoek van Radar. Daarom leggen wij verschillende partijen stellingen voor. 

Omdat alleen bij Wetterskip Fryslan een vraag werd gesteld over funderingsschade, hebben wij als Radar nog twee stellingen geformuleerd. We hebben grote partijen die aan veel waterschappen meedoen gevraagd om hun standpunten.

De partijen konden zich positioneren op een schaal van 'helemaal eens' tot 'helemaal oneens' en een korte toelichting geven. Omdat wij om een landelijk standpunt hebben gevraagd kan dit afwijken van de regionale standpunten die zijn aangeven in MijnStem.nl
 

Waterschapstelling1.png
Bron: Radar
Stelling: Het waterschap rekening houden met de fundering van woningen

Helemaal eens


PvdA: Het is in het verleden te weinig gebeurd. Het handhaven van een hoger waterpeil is bovendien ook nodig om het broeikaseffect tegen te gaan en biedt de natuur meer kansen. 

Water Natuurlijk: Helemaal eens. Dat gebeurt ook al in veel waterschappen.

Algemene Waterschapspartij: Een waterschap neemt o.a. besluiten over het peilbeheer in watergangen en legt die vast in een keur met leggers. In feite is een keur een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van dijken,  watergangen en kunstwerken. De keur legt echter ook een verbinding naar een sanctie indien het waterschap nalatig is of indien een activiteit tot schade leidt. Bij het vaststellen van peilbesluiten zal een waterschap dus altijd toetsen of de effecten van een peilbesluit op nabij gelegen functies en belangen, ook funderingen van  woningen en andere gebouwen, acceptabel zijn.

CDA: Het hoort bij de taak van de waterschappen om te zorgen dat het peil zodanig is dat de huizen kunnen blijven staan. We passen het peil aan de functie en dat is in dit geval wonen.

BBB: De invloed van waterpeil op funderingen van woningen is een belang dat moet worden meegenomen  in besluiten van het waterschap.

PvdD: Voor de Partij voor de Dieren is het van belang dat we stoppen met het kunstmatig laaghouden van de waterpeilen ten behoeve van de intensieve veehouderij. Dat verminderd de uitstoot van broeikasgassen, vermindert de bodemdaling en vergroot de biodiversiteit. Door een hoger en natuurlijker grondwaterpeil vermindert ook de houtrot aan houten funderingen en door de verminderde bodemdaling hebben ook anders gefundeerde woningen minder last van verzakkingen. Het is voor de Partij voor de Dieren onbestaanbaar dat - ten behoeve van de economische belangen van de veehouderij – woningeigenaren worden opgezadeld met (in totaal) 80 miljard aan kosten voor het herstellen van funderingsproblemen.

Belang van Nederland: BVNL vindt dat het waterschap zeker rekening moet houden met de fundering van een woonhuis. Zo kan de daling van het grondwaterpeil - een beslissing die het waterschap neemt - zorgen voor paalrot.


Tussen helemaal eens / eens


VVD: Het waterschap moet bij beslissingen rekening houden met alle belangen dus ook met het belang van de woningbezitters. Deze belangenafweging is maatwerk en niet altijd alleen aan de waterschappen, maar regelmatig ook aan gemeenten, provincies of het rijk.


Eens


50PLUS: Het waterschap heeft betreffende het (water) peil vastgelegde afspraken met gemeenten en agrariërs, daarin worden belangen van burgers (huizen/funderingen) meegenomen. 50PLUS ziet hierbij het welzijn en het veiligheidsgevoel van de burgers als zwaarwegende punten bij het vaststellen van het peil

ChristenUnie: Het waterschap faciliteert het gebruik, de vastgestelde functies, in een (deel)gebied. Daarbij kun je het nooit iedereen naar de zin maken. Adequaat peil tbv woningfundering is ook positief voor natuur, maar kan voor bv agrarisch gebruik enige aanpassing vragen. Dat zijn steeds afwegingen die je samen moet maken. Dus geen 100% omdat er wellicht situaties zijn waarin dat niet mogelijk is. 
 

Neutraal


SGP: Het waterschap weegt alle belangen bij de beoordeling van maatregelen die genomen moeten worden m.b.t. het grondwaterpeil. Daarbij geldt dat: het waterschap niet over het peil in stedelijk gebied gaat en dus zich maar in beperkte mate tot funderingen heeft te verhouden. Stedelijk gebied bovendien vaak sneller uitdroogt door grote oppervlakten die verhard zijn. we stimuleren vanuit de SGP afkoppeling en ontstening zodat water in stedelijk gebied kan infiltreren. Onze bevoegdheden zijn echter beperkt.
 

Waterschappen stellingen V5 met AWP.png
Bron: Radar
Stelling: Het waterschap moet funderingsschade aan woningen compenseren

Helemaal eens

Algemene Waterschapspartij: Ook zal het waterschap eventuele schade als gevolg van nalatig handelen of het nemen van een verkeerde beslissingen moeten compenseren.

Belang van Nederland: Als het waterschap verantwoordelijk is voor funderingsschade, dan moet zij de schade betalen. Zo is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in het leven geroepen om huiseigenaren te helpen bij de financiering van noodzakelijk herstel.


Eens

VVD: Funderingsschade kan veel oorzaken hebben. De waterschappen moeten soms beslissingen nemen waar schade uit kan ontstaan. Zij dienen afspraken te maken over de compensatie van schade met belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven. Als door eigen toedoen van het waterschap funderingsschade ontstaat, moet het waterschap uiteraard zelf compenseren. In het geval er kans bestaat dat door het handelen van een waterschap schade zou kunnen ontstaan moet zij ervoor zorgen dat er goede nulmetingen, monitoring en duidelijke protocollen zijn, zodat woningeigenaren snel duidelijkheid krijgen.

BBB: Het waterschap kan echter alleen verantwoordelijk gehouden worden bij die zaken die een direct gevolg zijn van beleid van het waterschap zelf, niet van vanuit Den Haag opgelegde wet- en regelgeving.

PvdD: Het is al jaren bekend dat de keuzes die de waterschappen maken ten behoeve van de intensieve landbouw schade veroorzaken aan woningen. Dat het waterschap bewust landbouwbelangen laat prevaleren boven de belangen van de natuur en een stabiele ondergrond betekent dat ze, samen met rijk en provincie, een deel van de verantwoordelijkheid dragen voor de ontstane funderingsschade. Daarnaast hebben woningeigenaren slechts beperkt invloed gehad op de keuzes die de waterschappen maakte doordat de landbouw- en bedrijfsbelangen een stevige en ongekozen vertegenwoordiging hadden in het waterschap.


Tussen eens / neutraal

ChristenUnie: Eens als waterschap verwijtbare zaken heeft gedaan, dan moet de schade vergoed worden. Bv bewust peilen verlagen terwijl je weet dat dat problemen kan veroorzaken. Hier ligt een kwetsbaar punt. Zeker als niet volstrekt helder wordt, waardoor schade is veroorzaakt. Die kan soms door handelen van jaren geleden zijn ontstaan. Soms moet je kiezen voor maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen als gezamenlijke betrokken overheden.


Neutraal

Water Natuurlijk: Afhankelijk van waar in Nederland. Wel een bijdrage voor de schade die is ontstaan door peilverlaging bovenop maaivelddaling. Water Natuurlijk richt zich al jaren op verbeteren van peilbesluiten ter voorkoming van schade aan huizen en natuur. Het is belangrijk om het watersysteem met bewoners en gemeenten zo te verbeteren dat dit probleem kleiner wordt.

50PLUS: Zolang het waterschap zijn afspraken op het gebied van handhaving van het vastgelegde peil nakomt heeft het geen verplichting tot compensatie van funderingsschade, deze ligt dan bij provincie en gemeente. Mocht het waterschap zijn verplichting niet is nagekomen is het duidelijk dat het wel moet compenseren. 50PLUS is er voorstander van dat dit ruimhartig gebeurt en dat er hiervoor een onafhankelijk fonds wordt opgericht ter voorkoming van belangenverstrengeling.

CDA: De omvang van funderingsschade is zo groot dat dit een gezamenlijke opgave is. Voor provincie, gemeente, waterschap en rijk.


Oneens

SGP: Binnen het stedelijk gebied is de gemeente verantwoordelijk voor het grondwaterpeil en als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de financiële consequenties. In het landelijk gebied speelt dit vrijwel nooit, maar kan het voorkomen dat een compensatieregeling getroffen wordt.
 

Meer over